Lịch sử hoạt động

AIESEC in FTU Hanoi - 8 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
Với hàng trăm thành viên đến từ hơn 10 truờng đại học lớn trên địa bàn Thành phố Hà Nội, thực hiện hàng trăm chuyến trao đổi và hàng chục dự án trong những năm vừa qua, AIESEC in FTU Hanoi tự hào khi trở thành một trong những chi nhánh lớn mạnh của AIESEC in VietNam.

Trải nghiệm của thành viên

you have tried everything, but still seem to suffer from snoring, don’t give up. Before turning to surgery, consider shopping for anti-snore devices. These products do not typically require a prescription, are economically priced and may just be the answer that you are looking for. However, as is the case when shopping for anything, there are a lot of anti-snore devices out there and knowing what to look for will make your selection process a lot easier.

Hoạt động của chi nhánh

Đối tác chi nhánh