YouthSpeak là chương trình thuộc sáng kiến “Youth 4 Global Goals” của AIESEC quốc tế nhằm hỗ trợ cho việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (Sustainable Development Goals – SDGs) của Liên Hiệp Quốc như một lộ trình để Chấm dứt đói nghèo, Chống bất bình đẳng và Chống biến đổi khí hậu trong 15 năm tới

Các chiến dịch của YOUTHSPEAK

AIESEC chi nhánh đại học RMIT Việt Nam được thành lập bởi chị Lê Mai Thảo và anh Lê Minh Triết.

Mini YouthSpeak sắp diễn ra

Economics and Innovation Researcher 4

Tổ chức: BlockPower Ngày bắt đầu: 1/12/2018
Địa điểm: Ho Chi Minh City, Vietnam Thời gian: 52 tuần.

Đối tác quốc gia